NO Risikovurdering av rømming for ekstrautstyr

Slik tallfester vi risiko for rømning

P

Sannsynlighet for at ulykken inntreffer?

Eksempel

 

Konsekvens om ulykken inntreffer?

Eksempel

5

Svært sannsynlig 

Månedlig

 

Svært alvorlig

Rømming på anleggs nivå kan forekomme.

4

Meget sannsynlig 

En gang i året eller oftere

 

Alvorlig

Rømming på merd/kar nivå kan skje i spesielle tilfeller.

3

Sannsynlig 

En gang pr. 5 år

 

Moderat

Individ-rømming kan skje.

2

Mindre sannsynlig 

En gang pr. 10 år eller oftere

 

Potensiell

Individ-rømming kan skje i svært spesielle tilfeller

1

Lite sannsynlig 

Sjeldnere enn hvert 10 år

 

Ubetydelig

Ubetydelig risiko

 

Risikomatrise - Risiko for rømning

Fare

Årsak til fare

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Tiltak

Gnag på not

Sensoroppheng slites av og sensor blir liggende mot not.

1

3

3

Korrekt innfestning og inspeksjon. Visuell kontroll med kamera og sørg for at ikke noe er i konflikt.

Riving av not

Brakett knekker av og havner i not.

1

3

3

Korrekt innfestning og kontroll i henhold til brukermanual.

Brakett kan falle inn i not, bli hengende mot not

Feil montering eller materialtretthetsbrudd.

1

3

3

Inspeksjon med undervannskamera.

Kortslutning og brann (not og flytekrage)

-

0

0

0Vanninntrenging (komponenter strømskap)

-

0

0

0Isingsfare

Ising på skap gjør at de overbelaster håndlisten. 

1

2

2

Knusing/tining av is.

Produksjonsfeil, materialtretthet

Produksjonsfeil kan medføre brekkasje i spesielle tilfeller.

2

4

8

Sveiseinspeksjon i produksjon.

Ulik praksis for montering og drift

Øker sannsynligheten for farene nevnt over.

3

4

12

God brukerhåndbok. Tilby bistand med installasjon

Oppdager ikke / varsler ikke om uhell

Øker sannsynligheten for farene nevnt over.

3

4

12

God brukerhåndbok. Tilby bistand med installasjon